Nieuwe wetgeving

Regenwater in de riolering zorgt voor overbelasting van het rioolstelsel. Riolen zijn vaak niet gedimensioneerd om al het regenwater te kunnen verwerken. Bovendien verdund het regenwater het afvalwater in de riolen. Afvalwater dat verdund wordt met regenwater kan minder effectief gezuiverd worden. Veel bestaande rioolwaterzuiveringsinstallaties halen daarom een laag rendement.

Het lozen van regenwater in de openbare riolering is bij wet verboden wanneer het technisch mogelijk of noodzakelijk is dit water gescheiden van het afvalwater te lozen in een beek, rivier of meer of een kunstmatige afvoerweg voor regenwater.

Bij nieuwe rioleringen of bij renovatie legt men tegenwoordig gescheiden riolen aan: een dubbel stelsel van leidingen of openluchtgreppels waarvan het ene stelsel bestemd is voor het opvangen en transporteren van afvalwater en het andere stelsel bestemd is voor de afvoer van hemelwater. Toch moet u ook in dat geval nog rekening houden met de wetgeving rond de ruimtelijke ordening : bij voorkeur water hergebruiken, dan infiltreren, bufferen en als laatste optie vertraagde afvoer naar de gescheiden riolering.